Sơ đồ tổ chức

  • PDF.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức đơn vị:

Tổng số CBCCVC :       12

Bác sĩ CK2:          01

Bác sĩ CK1:          01

Đại học khác:       08

Cao đẳng:             01

Trung học khác:   01